Là Ai

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của ĐCSVN

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) được ban hành vào ngày 3/2/1930, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của ĐCSVN. Đây cũng là mốc son quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của ĐCSVN trong quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN được ban hành trong bối cảnh đất nước đang chịu sự áp đặt của thuộc địa. Các cuộc khởi nghĩa và đấu tranh giành độc lập từng được tiến hành, nhưng đều thất bại vì sự chia rẽ và thiếu đồng lòng. Điều đó đã gây ra sự lo lắng và tình trạng bất ổn trong quần chúng.

Để trả lời yêu cầu của lịch sử, ĐCSVN đã ra đời để lãnh đạo đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất của quần chúng. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN đã quyết định chiến lược lãnh đạo, tôn chỉ của Đảng cách mạng này, giúp nó trở thành nơi đồng lòng và thống nhất.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN gồm 10 điểm, bao gồm:

1. Vận động quần chúng lao động và nông dân làm chủ công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và đấu tranh cho nhân dân nghèo và bị bóc lột;

2. Xây dựng hệ thống tổ chức Đảng chặt chẽ, giữ liên lạc tốt với quần chúng và giữ vững nguyên tắc xã hội chủ nghĩa;

3. Bảo vệ quyền lợi của lao động, đấu tranh chống giặc ngoại xâm và đế quốc;

4. Thực hiện chính sách cải cách đất nước, đấu tranh cho giải phóng dân tộc và đấu tranh cho đất nước độc lập;

5. Thực hiện chính sách riêng biệt đối với vùng phi người;

6. Tranh đoạt đất của các thực dân, quan lại và giai cấp thượng lưu;

7. Thực hiện chính sách đối với đàn áp quý tộc và giai cấp thượng lưu;

8. Phát triển công nghiệp và tư sản;

9. Thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số;

10. Đấu tranh chống tội ác thù ghét và bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên này của ĐCSVN có ý nghĩa đặc biệt. Thứ nhất, nó đã củng cố giá trị xã hội chủ nghĩa và chiến lược lãnh đạo của ĐCSVN. Nó đã định hướng cho Đảng đưa ra các hoạt động tiên tiến và cập nhật để chủ động thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. Thứ hai, cương lĩnh chính trị đầu tiên đã quyết định bản sắc của Đảng cách mạng. Đó là gì?

Đây là một nền tảng sống động của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Cương lĩnh này lấy vào trung tâm con người và những giá trị của lao động và quần chúng nghèo cùng đấu tranh. Bên cạnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra chủ trương quyết liệt đấu tranh giành độc lập, tự do, đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chính sách cải cách đất nước, tương đương với chủ trương của các Đảng Cộng sản khác ở châu Á cũng như trên thế giới.

ĐCSVN đã tận dụng sự đong đầy của quần chúng, dựa trên những giá trị của xã hội chủ nghĩa và phát triển cái nhìn đồng nhất của quần chúng nhằm đánh bại quân Giáo phải. Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã khẳng định sự tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của lao động và dân tộc, đấu tranh chống lại chủ nghĩa thù hận và đường dẫn lối cho sự phát triển của ĐCSVN.

Đối với ĐCSVN, cương lĩnh chính trị đầu tiên là một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của Đảng, giúp cho Đảng ngày càng mạnh mẽ và đoàn kết và trở thành một thế lực đáng kể trong đấu tranh độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Căn cứ vào các điểm quan trọng củ cương lĩnh chính trị này, ĐCSVN đã đưa ra các chính sách và program chiến lược cụ thể để giúp việc phát triển đất nước, vận động giới lao động, đấu tranh chống lại quân Giáo phải và đấu tranh cho những giá trị cao đẹp của xã hội chủ nghĩa.

Với sự ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra những điểm nhấn rõ ràng của mình trong lịch sử và tình hình hiện tại, giúp cho các thế hệ tiếp nối cảm nhận được giá trị của Đảng và định hướng cho toàn bộ cuộc đấu tranh đưa đất nước đến với sự thịnh vượng và sự phát triển. Cương lĩnh này đã trở thành một điểm đầu quân trọng trong lịch sử và tô điểm được nét đẹp của quá trình đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button